Discere aula de reforç

Altres serveis

Per cobrir totes les possibles necessitats sense importar l'edat, DISCERE proporciona una sèrie de serveis integrals que són:

Psicologia: té per objectiu detectar i diagnosticar les dificultats de l’aprenentatge, establint un diagnòstic i delimitant els punt forts i dèbils del nen, així com diagnosticar i tractar les dificultats cognitives (problemes d’atenció, memòria i funcions executives) i conductuals (agressivitat, impulsivitats, apatia...).

Logopèdia: té per objectiu l'avaluació, el diagnòstic i el tractament dels trastorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals com ara la deglució, el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació en persones de qualsevol edat. També és funció del logopeda planificar i executar intervencions preventives per a reduir la incidència d'aquests trastorns i per a millorar les funcions verbals i comunicatives en persones sanes.